16+

Съдържанието не е подходящо за лица под 16 годиниОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ,
ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТA MNOGOZLE.comНастоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „Студио Екзек” ООД информационни услуги и ресурси посредством уебсайта MNOGOZLE.COM („Общите условия”) и урежда отношенията между „Студио Екзек” ООД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта MNOGOZLE.COM информационни услуги и ресурси.І. ДЕФИНИЦИИПри тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. Уебсайтът MNOGOZLE.COM (http://mnogozle.com) е уебсайт, собственост на „Студио Екзек” ООД, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.3. „Студио Екзек” ООД  е  дружество с ограничена отговорност , ЕИК 200682130, със седалище и адрес на управление гр. София , e-mail: office@mnogozle.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта MNOGOZLE.COM информационни услуги и ресурси.

1.9. „Потребителско съдържание” е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на „Студио Екзек” ООД с оглед то да бъде достъпно чрез уебсайта MNOGOZLE.COM за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.10. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.11. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА2.1. „Студио Екзек” ООД  чрез уебсайта MNOGOZLE.COM предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от услугите на уебсайта MNOGOZLE.COM се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават  услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информация под формата на видеоматериали, изображения, текст и други, разположена на уебсайта mnogozle.com и други услуги, предоставяни на нерегистрирани потребители чрез уебсайта MNOGOZLE.COM.

2.3. Използването на част от услугите на уебсайта mnogozle.com е възможно само след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Такива са услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на сървър на „Студио Екзек” ООД, на което ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да публикува и съхранява информация във форма на видеоматериали, изображения, текст и други, изграждането на потребителски профил по зададени от „Студио Екзек” ООД критерии, създаването на тематични канали, използването на системата за размяна на електронни съобщения между потребителите и други услуги, предоставяни на регистрирани потребители чрез уебсайта MNOGOZLE.COM.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на уебсайта mnogozle.com („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта MNOGOZLE.COM („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите общи условия е достъпен в интернет на интернет страница с адрес http://www. mnogozle.com /show:toc по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите общи условия, е разположена на всяка страница от уебсайта MNOGOZLE.COM. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на уебсайта MNOGOZLE.COM, включително с отварянето на интернет страница от уебсайта mnogozle.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта mnogozle.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по т.2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://www.mnogozle.com/register/.С оглед на съдържанието на сайта  MNOGOZLE.COM регистрацията на непълнолетни лица е забранена и невъзможна.С регистриацията си ПОТРЕБИТЕЛЯ  декларира, че е навършил 18 години.

3.5. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай", ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.6. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от MNOGOZLE.COM услуги. При попълване на заявлението за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността и възрастта си  или другите изискуеми от електронната форма на „Студио Екзек” ООД  данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

3.7. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, „Студио Екзек” ООД има право да откаже регистрацията.

3.8. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, „Студио Екзек” ООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на услугите на MNOGOZLE.COM . „Студио Екзек” ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „Студио Екзек” ООД в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

4.4. Потребителският профил представлява обособена част от уебсайта MNOGOZLE.COM, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на „Студио Екзек” ООД. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да управлява разположено от него на сървър на „Студио Екзек” ООД . Потребителско съдържание, да го организира в колекции и тематични канали, да персонализира вида на потребителския си профил и др.

4.5. В потребителския си профил всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ може да създава един или повече обособени тематични канали, в които публикува Потребителско съдържание с обща тематична насоченост по определена категория.

4.6. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). „Студио Екзек” ООД може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т.3.3 или т.3.5.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на услугите на уебсайта MNOGOZLE.COM;

б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ - за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от „Студио Екзек” ООД . Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, „Студио Екзек” ООД довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на уебсайта  MNOGOZLE.COM . „Студио Екзек” ООД предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по т.6.2 чрез изпращане на съобщение до „Студио Екзек” ООД, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „Студио Екзек” ООД , се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и „Студио Екзек” ООД за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта  MNOGOZLE.COM , при което „Студио Екзек” ООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от „Студио Екзек” ООД услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез уебсайта  MNOGOZLE.COM , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Студио Екзек” ООД . За да може да ползва услугите, описани в т.2.3., ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе потребителското си име и парола.

7.3. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право да разполага (upload) сървър на „Студио Екзек” ООД  . Потребителско съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от MNOGOZLE.COM  услуги да не зарежда, разполага на сървър на „Студио Екзек” ООД и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота;
в. с порнографско съдържание;
г. съдържащи прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на  училищно и друго публично имущество;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
н. с лошо качество и неясно съдържание;
o. с големина на файла над определените на уебсайта  MNOGOZLE.COM  максимални размери.

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от MNOGOZLE.COM  услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно „Студио Екзек” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
г. при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми „Студио Екзек” ООД  за отстраняването им;
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни).

7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от „Студио Екзек” ООД услуги, като прекрати регистрацията си на уебсайта  MNOGOZLE.COM  . Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като „Студио Екзек” ООД спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ до Потребителското съдържание и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на уебсайта MNOGOZLE.COM , единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до мултимедийно Потребителско съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез стрийминг (streaming) - предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от уебсайта  MNOGOZLE.COM  до крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, даващо възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.

7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на уебсайта  MNOGOZLE.COM  , чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от уебсайта  MNOGOZLE.COM  и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за каквито и да било търговски цели.

7.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, посредством функцията „Сложи в твоя профил”, предоставена от „Студио Екзек” ООД да инкорпорира Потребителско съдържание, публикувано на уебсайта  MNOGOZLE.COM  , в свои лични уебсайтове, с нетърговски цели. При използване на тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обозначава на видимо място, че източникът на съдържанието е уебсайтът MNOGOZLE.COM  , както и да поставя линк към уебсайта  MNOGOZLE.COM  . При използване на тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да внася каквито и да е изменения в Потребителското съдържание, както и не може да използва функцията „Сложи в твоя профил” за търговски цели, включително за продажба на реклама, насочена изключително към определено Потребителско съдържание.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „СТУДИО ЕКЗЕК” ООД8.1. „Студио Екзек” ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

8.2. „Студио Екзек” ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. „Студио Екзек” ООД няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство „Студио Екзек” ООД съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на „Студио Екзек” ООД , и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на „Студио Екзек” ООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.4. В случай на неизползване на потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ от последния в продължение на най-малко 90 (деветдесет) дни, „Студио Екзек” ООД  има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

8.5. „Студио Екзек” ООД” има правото да поставя на всяка от страниците на уебсайта  MNOGOZLE.COM  , включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от „Студио Екзек” ООД или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на „Студио Екзек” ООД . „Студио Екзек” ООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на уебсайта  MNOGOZLE.COM  , както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.

8.6. „Студио Екзек” ООД има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително чрез системата за размяна електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в Сайта, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от „Студио Екзек” ООД.

8.7. „Студио Екзек” ООД има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

8.8. „Студио Екзек” ООД има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други потребители до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на „Студио Екзек” ООД, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ9.1. С разполагането на всеки видеоматериал, изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на уебсайта  MNOGOZLE.COM  , ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на „Студио Екзек” ООД неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на „Студио Екзек” ООД, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на „Студио Екзек” ООД включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на „Студио Екзек” ООД и уебсайта  MNOGOZLE.COM  в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на „Студио Екзек” ООД. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на уебсайта MNOGOZLE.COM  .

9.2. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта  MNOGOZLE.COM  , ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на всички останали потребители на Услугите, включително нерегистрирани, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от „Студио Екзек” ООД чрез предоставяните услуги на уебсайта  MNOGOZLE.COM  , без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на „Студио Екзек” ООД, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. С оглед избягването на всякакво съмнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява с използването и възпроизвеждането на публикуваното от него Потребителско съдържание от други ПОТРЕБИТЕЛИ на техни лични уебсайтове, при използване на функцията „Сложи в твоя профил”, предоставена от „Студио Екзек” ООД, включително да предлагат достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

9.3. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на уебсайта  MNOGOZLE.COM  ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на „Студио Екзек” ООД правото да визуализира публикуваните материали в Потребителски профили и Тематични канали, създадени от други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от уебсайта  MNOGOZLE.COM  , на които се визуализира Потребителското съдържание. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че правата по предходното изречение могат да бъдат предоставяни от „Студио Екзек” ООД на определени ПОТРЕБИТЕЛИ, въз основа на постигнато допълнително писмено споразумение между „Студио Екзек” ООД и такива ПОТРЕБИТЕЛИ.

9.4. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на „Студио Екзек” ООД, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на случаите на възпроизвеждането му при използване на функцията „Сложи в твоя профил”, както и по отношение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното съгласие на съответните правоносители.

9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от „Студио Екзек” ООД на уебсайта   MNOGOZLE.COM  с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.

9.6. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ е единствено отговорен за законността  на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Сайта, както иза действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

9.7. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на „Студио Екзек” ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Студио Екзек” ООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.8. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми „Студио Екзек” ООД в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с „Студио Екзек” ООД. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала (точно URL), за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права,както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. „Студио Екзек” ООД по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА10.1. „Студио Екзек” ООД полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, . но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че „Студио Екзек” ООД не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от „Студио Екзек” ООД умишлено или при проявена груба небрежност.

10.2. „Студио Екзек” ООД не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, „Студио Екзек” ООД не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез уебсайта  MNOGOZLE.COM 

10.3. „Студио Екзек” ООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или чрез системата за размяна на електронни съобщения, инкорпорирана в уебсайта  MNOGOZLE.COM  .Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на „Студио Екзек” ООД, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10.4. „Студио Екзек” ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на „Студио Екзек ООД, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на „Студио Екзек” ООД.

10.5. „Студио Екзек” ООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.6. „Студио Екзек” ООД не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта  MNOGOZLE.COM  .

10.7. Страните приемат, че „Студио Екзек” ООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на „Студио Екзек” ООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи „Студио Екзек” ООД предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта  MNOGOZLE.COM  ,които могат да възникнат независимо от положената от страна на „Студио Екзек” ООД грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от „Студио Екзек” ООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

10.9. „Студио Екзек” ООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от „Студио Екзек” ООД, независимо дали е дало или не съгласие за това.

ХІ. ПРАВА НА „СТУДИО ЕКЗЕК ” ООД  В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ11.1. „Студио Екзек” ООД има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на уебсайта  MNOGOZLE.COM  от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица; да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на „Студио Екзек” ООД, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. 

11.2. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на  уебсайта  MNOGOZLE.COM  нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на „Студио Екзек” ООД, „Студио Екзек” ООД има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, „Студио Екзек” ООД има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

11.3. „Студио Екзек” ООД има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на „Студио Екзек” ООД ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.  В тези случаи „Студио Екзек” ООД има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на уебсайта  MNOGOZLE.COM  от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, „Студио Екзек” ООД има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

11.5. В горните случаи „Студио Екзек” ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети „Студио Екзек” ООД и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от „Студио Екзек” ООД Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

12.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети „Студио Екзек” ООД  за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

12.3. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ13.1. „Студио Екзек” ООД има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на уебсайта  MNOGOZLE.COM  . С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.

13.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от „Студио Екзек” ООД. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага Потребителско съдържание на уебсайта  MNOGOZLE.COM  , публикува коментари или изпраща съобщения, Потребителското му име е достъпно за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, които могат да му изпращат съобщения и коментари посредством системата за размяна на електронни съобщения между ПОТРЕБИТЕЛИ. Също така, за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, посетили потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е достъпна предоставената от него информация за потребителско име, населено място, възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, предоставено описание и други предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни. Със съгласието си с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички потребители на уебсайта  MNOGOZLE.COM  .

13.3. „Студио Екзек” ООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

13.4. „Студио Екзек” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

13.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, „Студио Екзек” ООД ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

13.6. „Студио Екзек” ООД събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от „Студио Екзек” ООД. Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Студио Екзек” ООД.

13.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Студио Екзек” ООД на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

13.8. „Студио Екзек” ООД се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на „Студио Екзек” ООД;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на „Студио Екзек” ООД за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.

13.9. При използване на уебсайта  MNOGOZLE.COM  , „Студио Екзек” ООД има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на „Студио Екзек” ООД във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на „Студио Екзек” ООД и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от уебсайта  MNOGOZLE.COM  , времето прекарано на нея и др. В допълнение, „Студио Екзек” ООД съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.5. за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

13.10. „Студио Екзек” ООД има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на „Студио Екзек” ООД или прекратяване на поддържането на уебсайта  MNOGOZLE.COM  ;

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в/ други предвидени в закона случаи.

14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, „Студио Екзек” ООД има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора „Студио Екзек” ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на „Студио Екзек” ООД, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в уебсайта MNOGOZLE.COM  и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато „Студио Екзек” ООД е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на „Екзек илюжънс” ООД. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от „Студио Екзек” ООД, дори ако не е било получено.

15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.15.4. Уебсайтът  MNOGOZLE.COM  се поддържа от „Студио Екзек” ООД посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. „Студио Екзек” ООД не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на уебсайта  MNOGOZLE.COM  извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети с решение на управителите на „СТУДИО ЕКЗЕК” ООД от 1.10.2009 г. и  влизат в сила от 1.10.2009 г.